Khittah Muhammadiyah

Khittah Palembang 1956-1959
Khittah Ponorogo 1969
Khittah Ujung Pandang 1971
Khittah Surabaya 1978
Khittah Denpasar 2002